Algemene voorwaarden

 

Racing Tours B.V.: Algemene Voorwaarden / General Terms & Conditions 

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Overeenkomst(en): overeenkomst(en) met eventuele bijlagen tussen Racing Tours BV (verder te noemen RT) en de Opdrachtgever waarbij c zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van een product of dienst, daaronder mede begrepen reizen naar en Toegangsbewijzen voor een Evenement, en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

1.2. Partijen: Opdrachtgever en RT;

1.3. Prijs/Prijzen: het (totaal)bedrag dat in rekening is of zal worden gebracht aan de Opdrachtgever;

1.4. Opdrachtgever: de Opdrachtgever die een Opdracht bij RT plaatst;

1.5. Opdracht: mondelinge communicatie of schriftelijk of elektronisch document waarmee de Opdrachtgever een opdracht aan RT verleent;

1.6. Opdrachtbevestiging: schriftelijk of elektronisch document waarin RT de Opdracht aan de Opdrachtgever bevestigt;

1.7.       Gewichtige omstandigheden: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van RT aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;

1.8. Reispapieren: vervoersbewijs, voucher voor transport en/of accommodatie, voucher voor eten /drinken, verzekeringspolis, e.d.;

1.9. Toegangsbewijs: bewijs dat toegang geeft tot het bijwonen van een evenement of een deel daarvan;

1.10. Evenement: een wedstrijd, conferentie, festiviteit of andere gebeurtenis zoals omschreven en/of bedoeld op de Opdrachtbevestiging of factuur;

1.11. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van RT.


Artikel 2. Aanbod, overeenkomst en toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, zowel off-line als on-line, in welke vorm dan ook, waarbij RT producten en/of diensten aan de Opdrachtgever levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in de Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2.2. Het aanbod van RT is vrijblijvend, tenzij in het schriftelijk aanbod anders is aangegeven. Het aanbod kan zo nodig door RT worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding te geschieden. Herroeping wegens correctie van fouten in het aanbod, waaronder de prijsberekening, is toegestaan.
2.3. Algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op aanbiedingen en offertes van RT en Overeenkomsten tussen RT en de Opdrachtgever.
2.4. Wijzigingen van Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend met voorafgaande schriftelijke toestemming van RT en gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarop zij betrekking heeft. Ook wijzigingen in de Overeenkomst dan wel wijzigingen in de bijlagen ervan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door daartoe bevoegde bestuursleden, werknemers en/of andere medewerkers van Partijen.
2.5. Indien de inhoud van de Overeenkomst en/of bijlage bij een Overeenkomst in tegenspraak is met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is vermeld, prevaleert het gestelde in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de betreffende Overeenkomst of bijlage.
2.6. Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten en/of bijlagen nietig zijn of hun rechtsgeldigheid hebben verloren, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, op zodanige wijze dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de Algemene Voorwaarden, Overeenkomsten en bijlagen in zijn geheel in stand blijft.
2.7. Door de Opdracht gaat de Opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid en de inhoud van Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn onder meer gedrukt op briefpapier van RT en gepubliceerd op de Websites van RT zodat iedere potentiële Opdrachtgever vooraf aan het sluiten van de Overeenkomst kennis kan nemen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van RT. De aanvaarding kan plaatsvinden door middel van de telefoon, van post- en koerierdiensten, elektronische post (e-mail) en via de Website.
3.2. In het geval van aanvaarding door de Opdrachtgever door middel van een Opdracht stuurt RT aan de Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging en zal de Opdrachtbevestiging als de schriftelijke weergave van de Overeenkomst gelden.
3.3. Indien de Opdrachtbevestiging niet overeenkomt met hetgeen door de Opdrachtgever door middel van de Opdacht is opgegeven, dan heeft de Opdrachtgever gedurende vijf (5) kalenderdagen na de verzenddatum van de Opdrachtbevestiging het recht de Overeenkomst kosteloos en uitsluitend schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
3.4. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.5. Kennelijke schrijf, reken en andere fouten en vergissingen in een uiting van RT, daaronder mede begrepen aanbiedingen en offertes, binden RT niet.
 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. RT is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomsten derden in te schakelen.
4.2. Indien RT uitsluitend bemiddeld heeft bij de totstandkoming van een Overeenkomst met een dienstverlener, waaronder luchtvaartmaatschappij of evenementorganisator, zijn op de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en dienstverlener de algemene en andere (contractuele) voorwaarden van deze dienstverlener van toepassing.
4.3. Indien de Opdrachtgever aan RT mondeling/telefonisch, schriftelijk of per elektronische post (e-mail) opgave doet van een adres, is RT gerechtigd alle Opdrachten te leveren aan het desbetreffende adres, totdat de Opdrachtgever RT schriftelijk een nieuw adres heeft doorgegeven.
4.4. Indien door RT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RT de Algemene Voorwaarden soepel toepast.
4.5. Alle aan de Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van RT totdat alle Prijzen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde producten en diensten volledig aan RT zijn voldaan.
 

Artikel 5. Verplichtingen RT

5.1. RT zal de Opdrachtgever bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst informeren over formaliteiten van het land van bestemming, zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor zover dit in redelijkheid van RT mag worden verlangd.
5.2. RT zal Reispapieren en Toegangsbewijs uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de dag van vertrek en/of voor de dag van het Evenement aan de Opdrachtgever ter hand worden gesteld of worden toegezonden, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. Levering van Reispapieren en Toegangsbewijs door RT vindt uitsluitend plaats na betaling van de volledige Prijs.
5.3. In geval van een last-minute Opdracht, dat wil zeggen een Opdracht die drie (3) weken voor dag van vertrek of voor de dag van het Evenement plaatsvindt, geldt de termijn genoemd in het Artikel 5.2. niet en is RT gerechtigd Reispapieren en Toegangsbewijs later ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever, maar wel voorafgaand aan het vertrek of Evenement.
5.4. RT zal zich inspanning tijdens een bij de uitvoering van de Overeenkomst in moeilijkheden verkerende Opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen. Eventueel in verband hiermee te maken kosten zullen door Opdrachtgever op eerste verzoek op nacalculatie basis worden vergoed aan RT.
 

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de andere personen verstrekken aan RT.
6.2. De Opdrachtgever heeft de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.
6.3. De Opdrachtgever dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien sprake is van het huren van een auto of ander (gemotoriseerd) voertuig, rijbewijs.
6.4. Indien de Opdrachtgever de reis niet geheel of ten delen kan maken wegens het ontbreken van enig document en/of een geldig document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij RT heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgdragen en het ontbreken daarvan ook aan haar, RT, kan worden toegerekend.
6.5. De Opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen van RT na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen. Iedere Opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij RT te vergewissen van de exacte plaats van vertrek en het exacte tijdstip van vertrek.
6.6. De Opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de Overeenkomst die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener ter plekke en aan RT.
6.7. Indien de Opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is RT gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de Overeenkomst tengevolge van het niet voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 

Artikel 7. Wijziging door opdrachtgever

7.1. Tot veertien (14) kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de Opdrachtgever schriftelijk wijziging van de Overeenkomst verzoeken, indien de Opdrachtgever een reis geboekt heeft. RT deelt de Opdrachtgever binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de Opdrachtgever, mede of RT met de verzochte wijziging mogelijk is.
7.2. Indien de Opdrachtgever het verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing van dat verzoek door RT handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder Artikel 8, van toepassing zijn.
 

Artikel 8. Annulering door Opdrachtgever

of vervanging

8.1. Indien één of een deel van de door de Opdrachtgever aangemelde personen verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft de Opdrachtgever de keuze:

a.          ofwel RT te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen), die zelf nog niet aangemeld was en die in de plaats van de aangemelde persoon (personen) aan de reis kan (kunnen) deelnemen;

b.          ofwel de Overeenkomst te annuleren.

8.2. De in Artikel 8.1 bedoelde vervanging van de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:

a.          de vervangende persoon voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden;

b.          de Opdrachtgever moet het verzoek tot vervanging uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij RT dan wel in ieder geval zo tijdig dat RT nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;

c.          een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.

8.3. De Opdrachtgever en de vervangende persoon zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens RT voor de betaling van de volledige Prijs, inclusief de bedoelde wijzigings- en andere kosten, zoals die worden vermeld in Artikel 7 van de Algemene
Voorwaarden.
8.4. Indien een Overeenkomst en/of de levering van Toegangsbewijzen en/of andere onderdelen van de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde kosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan RT te voldoen:

a. bij annulering tot 120 dagen voor vertrek en/of voor het Evenement: 25% van de Prijs, althans van dat gedeelte van de Prijs waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van e 70,00.

b.          bij annulering tot 90 dagen voor vertrek en/of voor het Evenement: 50% van de Prijs, althans van dat gedeelte van de Prijs waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van e 110,00.

c.          Bij annulering tot 75 dagen voor vertrek en/of voor het Evenement: 75% van de Prijs, althans van dat gedeelte van de Prijs waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van e 160,00.

d.          bij annulering tot 60 dagen voor vertrek en/of voor het Evenement: 100% van de Prijs, althans van dat gedeelte van de Prijs waarop de annulering betrekking heeft.

e.          Bij annulering, anders dan de gevallen, genoemd onder sub a, sub b, sub c en sub d: 10% van de Prijs, althans van dat gedeelte van de Prijs waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van e 70,00.

f.          De door de Opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de Prijs niet overschrijden.

g.          Is sprake van annulering van een gedeelte van de Overeenkomst dan zullen de annuleringskosten het bedrag van dat geannuleerde gedeelte niet overschrijden.

8.5. De datum van ontvangst door RT van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum.
8.6. De werkdagen en kantooruren van RT zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. E-mail of andere berichten die bij RT worden ontvangen gedurende de tijd dat het kantoor van GPT gesloten is worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.
8.7. Het annuleren van een Overeenkomst door een of meer personen waarvoor de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten en die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben afgenomen geldt een opzegging van de gehele Overeenkomst.


Artikel 9. Wijziging door RT

9.1 RT behoudt zich het recht voor haar Prijzen te wijzigen. De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te annuleren dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van RT van de prijsverhoging.
9.2. Indien om commerciële redenen het door de Opdrachtgever gewenste vertrekpunt niet of niet meer kan worden aangedaan, terwijl deze wel in de Overeenkomst was bevestigd of medegedeeld aan Opdrachtgever, heeft RT het recht het vertrekpunt te wijzigen.
9.3. Indien de Opdrachtgever in verband met het gewijzigde vertrekpunt extra reiskosten moet maken, zal RT deze reiskosten aan de Opdrachtgever te vergoeden conform het hierna te noemen tarief. RT betaalt in genoemd geval terzake reiskostenvergoeding aan de Opdrachtgever het bedrag gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer per tweede klasse die noodzakelijk zijn om via de kortste weg van de oude vertrekpunt naar het gewijzigde vertrekpunt te komen.
 

Artikel 10. Annulering door RT

10.1. Indien de Overeenkomst binnen zes (6) weken voor de datum van het vertrek of datum van het Evenement tot stand is gekomen en de Opdrachtgever de gehele Prijs op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft RT het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd
het recht van RT op de betaling van de gehele Prijs door de Opdrachtgever.
10.2. Verder kan RT de Overeenkomst met onmiddellijke ingang annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden. RT heeft in het bijzonder het recht de Overeenkomst tot vijf (5) werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal Opdrachtgevers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal Opdrachtgevers voor bedoelde reis. RT zal dan aan de Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag restitueren. De Opdrachtgever heeft in deze omstandigheid geen recht op schadevergoeding.
 

Artikel 11. Overmacht

11.1. RT schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: werkstaking, defecte machines, epidemieën, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(dreiging), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens RT door de door deze ingeschakelde derden, van wie RT in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.
 

Artikel 12. Prijs, facturering en betaling

12.1. De (gepubliceerde) Prijs geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende uiting.
12.2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijzen en zijn inclusief de eventueel verschuldigde BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswegen of derden opgelegd.
12.3. Indien één of meerdere kostprijsfactoren, waaronder tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de Overeenkomst verhoging ondergaat, is GPT gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst zonder kosten te annuleren.
12.4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de Opdrachtbevestiging en/of factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij RT een doorslaggevende factor is of zal zijn.
12.5. De Opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens RT heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als van buitengerechtelijke (incasso)kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van e150.
12.6. Niet tijdige betaling door de Opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door RT kan worden geannuleerd.
12.7. Bij niet tijdige betaling kan RT de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat RT daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.


Artikel 13. Beperking aansprakelijkheid

13.1. Iedere aansprakelijkheid van RT voor directe schade uit welke hoofde dan ook ontstaan is beperkt tot maximaal e 300 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als één gebeurtenis.

13.2 RT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle indirecte of gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de kant van RT.

13.3. RT sluit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven en die RT verspreidt.

13.4. Voorts is RT niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de Overeenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan de Opdrachtgever en andere personen op wie de Overeenkomst van toepassing is.

13.5. RT is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de Opdrachtgever.

13.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van RT gelden ook ten behoeve van werknemers van RT, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

13.7. Wanneer Opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de Opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is RT gevrijwaard van claims in dezen.

13.8. Wanneer de Opdrachtgever de berekende Prijs of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan RT, kan de Opdrachtgever - ingeval van schade of verwijtbaar gedrag - geen recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.

13.9. Wanneer Opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico’s veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, die schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kan de Opdrachtgever  door RT met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens RT is in deze omstandigheid geen sprake.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de RT en/of zijn haar vertegenwoordigers door zijn fout wordt toegebracht alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 15. Klachtenprocedure

15.1. Een door de Opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de Overeenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van RT kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht - voor zover in redelijkheid mogelijk en noodzakelijk is - wordt verholpen. Mocht de geconstateerde onvolkomenheid volgens de Opdrachtgever niet naar tevredenheid zijn opgelost, kan de Opdrachtgever in geval wanneer een en ander schade heeft veroorzaakt bij Opdrachtgever, een schriftelijke klacht indienen binnen 1 (één) maand nadat de reis of het Evenement waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De klacht dient schriftelijk te worden gericht aan:

a. RT, klantenservice, Ekkersrijt 1412, 5692AK Son & Breugel
b.          of e-mail: info@racingtours.com
15.2. Indien RT uitsluitend bemiddeld heeft bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een andere dienstverlener, waaronder luchtvaartmaatschappij, hotelier of evenementorganisator, dient de Opdrachtgever door de Opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de overeenkomst bij deze dienstverlener aan te brengen.
 

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1 Door de Opdrachtgever in de Opdracht te beschikking gestelde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht de bestelling van Opdrachtgever en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
16.2 Tenzij de Opdrachtgever heeft aangegeven dat Opdrachtgever hier geen prijs op stelt, zullen de persoonsgegevens door de Opdrachtgever aan RT ter beschikking gesteld, worden opgenomen in een centraal bestand van RT. De persoonsgegevens kunnen door RT worden gebruikt om de Opdrachtgever te informeren wat de producten en diensten van RT. De verwerking van de persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
16.3 De Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door RT over personen in het kader van de Overeenkomt met de Opdrachtgever worden verwerkt. De Opdrachtgever heeft het recht wijziging van de persoonsgegevens te verlangen indien de gegevens niet correct zijn.
 

Artikel 17. Toepasselijk recht, geschillen en
slotbepalingen

17.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Den Bosch.
17.2. Partijen hebben het recht in overeenstemming te besluiten tot een alternatieve wijze van geschillenbeslechting, waaronder minitrial, arbitrage en bindend advies.
17.3. Een geschil bestaat indien een der Partijen dat schriftelijk aan de andere partij meldt.
17.4. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal een geschillen onmiddellijk na het ontstaan ter kennis van het management van de Opdrachtgever worden gebracht.
17.5. Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.
17.6. Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.
17.7. Bovengenoemde bepalingen van Artikel 17 blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

November 2023