Website rechten

Ten aanzien van deze site gelden de volgende regels en voorwaarden.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Racing Tours B.V. of haar licentiegevers. De Site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is verkregen.

Racing Tours B.V. gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken en van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Racing Tours B.V. is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner of button) sites van derden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers/auteurs ingediend en zijn niet die van de redactie of Racing Tours B.V..

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Racing Tours B.V. aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.